free hit counters
 

Sahabat Akrab sekaligus Rival Sejati : Ibn Hajar al-asqalani dan Badr al-Din al-‘Ayni

2. Badr al-Dn al-Ayn (w. 855 H)

Memiliki nama lengkap Mahmud bin al-Qd Syihab al-Din Ahmad bin Musa bin al-Husain bin Yusuf bin Mahmud. Beliau lahir di kota Durabkeiken Mesir pada bulan Ramadhan tahun 762 H/ 1341 M.

Sejak kecil beliau sudah diajarkan mengenai ilmu-ilmu agama oleh ayahnya Syihab al-Din Ahmad bin Musa (w 784 H), selain mempelajari ilmu-ilmu agama beliau juga menghafalkan al-Quran. Ketika Badr al-Dn berusia 22 tahun ayahnya wafat.

Pada tahun 786 H beliau melakukan perjalanan untuk menimba ilmu (Rihlah al-Ilmiyah) ke kota Halb, disana ia berguru kepada al-Allamah Jamall al-Dn Yulsuf bin Musa al-Multi al-Hanafi.

Dari kota Halb beliau melanjutkan perjalanannya menuju kota Quds, Palestina.

Disana ia berguru kepada Syaikh al-Ala al-Sairami. Dua tahun setelah itu, pada tahun 788 H ia melanjutkan perjalanannya ke kota Kairo, di kota ini beliau berguru kepada Syaikh al-Imam al-Allamah Zayn al-Din Abd al-Rahim bin Abi al-Mahasin Husayn bin Abd al-Rahman al-Iraqi al-Syafii (806 H) untuk mempelajari bidang Hadis.

Disinilah beliau mendapatkan penyandaran sanad qiraah Sahih Bukhari pada Imam Abu Muhammad bin Ismail al-Bukharii. Selain itu, di kota ini juga beliau menjadi seorang Qadhi (Hakim) sampai tahun 842 H.

Ketika beliau masih menjabat sebagai seorang Qadhi pada tahun 800 H beliau melakukan kunjungan ke negeri selatan al-Nahdiyah untuk menuntut ilmu, disana beliau mempelajari Kitab Laila al-Zawahir.Sekembalinya ke kota Mesir beliau mulai mensyarahi kitab Mani al-Atsar karya al-Imam Abu Jafar bin Muhammad bin Salamah al-Tahawi, Kitab Sunan Abu Daud karya Abu Daud al-Sijistani dan Kitab Sahih Bukhari.

Pada tanggal 4 Zul Hijjah 855 H Badr al-Dn al-Ayn wafat di kota Kairo.

Beliau meninggalkan banyak sekali karya diantaranya, al-Binayah fi Syarh al-Hidayah li al-Marhaniyah, Tarikh al-Ukamsarah, Tarikh al-Badr fi Awsaf ahl al-Asr, Hasyiyah ala Syarh Ibn al-Musannif li al-Alfiyyah, Al-Hawi Syarh Qasidah al-Sawi fi al-Arudl, Durar li al-Bihar al-Zahirah fi Nudhum al-Bihar al-Zakhirah li Hisam al-Rahawi, Al-Durar al-Fakhirah syarh al-Bihar al-Zahirah, Ramz al-Haqaiq fi syarh Kanz al-Daqaiq, Zayn al-Majalis Alim al-Salam, dll.

Dan karya nya yang monumental adalah kitab Umdah al-Qari fi Syarh Sahih al-Bukhari yang nantinya kitab tersebut menjadi saingan dari kitab syarah yang sama yaitu Fath al-Bari karya Ibn Hajar.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4 5 6Lihat semua

Tahukah Anda Terbaru